Sở Công thương: Nỗ lực đạt chỉ tiêu 13 nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

08/04/2021

Căn cứ chỉ tiêu 13 nội dung cam kết với UBND tỉnh, mới đây, lãnh đạo Sở Công thương đã tổ chức ký cam kết với các phòng chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021.

Sở Công thương: Nỗ lực đạt chỉ tiêu 13 nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Theo đó, trong năm nay, Sở Công thương sẽ nỗ lực rà soát, đánh giá, chuẩn hóa TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ TTHC với toàn bộ TTHC tại địa phương thuộc trách nhiệm của Sở (tối đa trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ, ngành công bố TTHC).

Sở rà soát, đánh giá tính khả thi, trình công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với toàn bộ TTHC tại địa phương thuộc trách nhiệm của Sở (bằng hoặc hơn 50% mức độ 3 và 4, bằng hoặc hơn 30% mức độ 4).

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC đầy đủ trên phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh (đạt 100%); thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành do UBND tỉnh triển khai (đạt 100%); số hóa, cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên phần mềm một cửa điện tử (đạt 100%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt bằng hoặc hơn 98%...

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Công thương giao nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành công việc cụ thể cho các phòng chuyên môn; định kỳ hằng tháng, hằng quý thực hiện chế độ báo cáo, nhằm kịp thời đôn đốc, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt các chỉ tiêu đề ra.


Hà Trần

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: