Tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2016

11/07/2016

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 và Quyết định số 120/QĐ-SCT ngày 16/5/2016 Về việc thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2016.

Từ ngày 20/5/2016 đến ngày 30/5/2016, Đoàn thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân An Định.

Nội dung thanh tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2016.

  Qua thanh tra đã phát hiện những thiếu xót, tồn tại như: Chưa nâng cấp, cải tạo cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Việc quản lý và lưu trữ hồ sơ về hoạt động kinh doanh xăng dầu chưa khoa học.

Những thiếu xót, tồn tại  trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Về trình độ, chuyên môn và sự hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp còn hạn chế nên chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cửa hàng xăng dầu đã được xây dựng lâu năm nhưng chưa được nâng cấp, cải tạo để đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Kết thúc cuộc thanh tra Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 578/KL-SCT ngày 22/6/2016 về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Doanh nghiệp tư nhân An Định. Trong đó đã yêu cầu đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại, đã nêu trong  Kết luận Thanh tra./.


Hà Thị Phương

Thanh tra Sở


Các tin đã đưa ngày: