Thanh tra Sở Công Thương: Triển khai Kế hoạch kiểm tra về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công.

30/06/2016

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 và Quyết định số 70/QĐ-SCT ngày 25/3/2016 về việc Kiểm tra hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công.

Từ ngày 31/3/2016 đến ngày 05/4/2016, Đoàn kiểm tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH thêu ren Trường Sơn; Cơ sở sản xuất Triệu Thị Nga; Cơ sở sản xuất Đặng Văn Lưu; Doanh nghiệp tư nhân may Hồng Phương; Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Trường.

Nội dung kiểm tra về hoạt động công nghiệp và  thực hiện Chương trình khuyến công từ năm 2014 đến năm 2015.

Qua kiểm tra đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại như: Chưa sử dụng hết số lao động đã được đào tạo, truyền nghề do kinh phí Chương trình khuyến công hỗ trợ vào làm việc tại đơn vị; Việc quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan đến Chương trình khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất và đào tạo nghề năm 2014 - 2015 không đầy đủ , thiếu khoa học.

Những thiếu sót, tồn tại  trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Các cơ sở công nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vao trò, trách nhiệm của mình đối với hoạt động khuyến công, chính sách khuyến công; Chưa có chính sách thu hút lao động có tay nghề vào làm việc, chưa sử dụng hết số học viên được đào tạo do tiền công thấp, thu nhập còn hạn chế, một số lao động chưa gắn bó với công việc và do thay đổi nghề nghiệp; Còn có đơn vị về tổ chức quản lý chưa mang tính chuyên nghiệp, còn đơn giản theo quy mô gia đình, công tác kế toán chưa được quan tâm đầy đủ. việc quản lý hồ sơ liên quan đến hỗ trợ kinh phí khuyến công chưa thành hệ thống, chứng từ còn thiếu, chưa lưu trữ đầy đủ theo quy định; Việc nắm bắt về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chương trình khuyến công chưa được quan tâm, chú ý đúng mức.     

Kết thúc cuộc kiểm tra Giám đốc Sở đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 218/TB-SCT ngày 30/5/2016 về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại Công ty TNHH thêu ren Trường Sơn; Thông báo kết quả kiểm tra số 219/TB-SCT ngày 30/5/2016 về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại Cơ sở sản xuất Triệu Thị Nga; Thông báo kết quả kiểm tra số 220/TB-SCT ngày 30/5/2016 về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại Cơ sở sản xuất Đặng Văn Lưu; Thông báo kết quả kiểm tra số 221/TB-SCT ngày 30/5/2016 về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Trường; Thông báo kết quả kiểm tra số 222/TB-SCT ngày 30/5/2016 về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại Doanh nghiệp tư nhân may Hồng Phương. Trong đó đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại, đã nêu trong Thông báo kết quả kiểm tra./.


Hà Thị Phương

Thanh tra Sở


Các tin đã đưa ngày: