TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC NĂM 2014

25/08/2014

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 được Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-SCT ngày 12/12/2013 và các Quyết định số: 62,63,64,65,66/QĐ-SCT ngày 26/3/2014, Quyết định số 92,93/QĐ-SCT ngày 07/4/2014 của Giám đốc Sở Công thương về việc thanh tra hoạt động điện lực năm 2014.

Từ ngày 02/4/2014 đến ngày 15/5/2014, Đoàn Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 07 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: HTX dịch vụ điện độc lập Đức Bác, huyện Sông Lô; HTX dịch vụ điện độc lập Bắc Bình, huyện Lập Thạch; HTX dịch vụ điện Tam Quan, huyện Tam Đảo; HTX điện năng Yên Lập, huyện Vĩnh Tường; HTX dịch vụ điện Trung Kiên, huyện Yên Lạc; Điện lực Bình Xuyên, Điện lực thành phố Vĩnh Yên  thuộc Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung thanh tra về hoạt động, kinh doanh điện, về an toàn hệ thống lưới điện, việc thực hiện các quy định về phân phối điện, việc thực hiện quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Qua thanh tra, nhận thấy các đơn vị hoạt động điện lực đã quản lý, khai thác vận hành có hiệu quả các công trình, hệ thống lưới điện trên địa bàn quản lý; được trang bị phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định theo quy trình, quy phạm và xử lý sự cố lưới điện theo quy định, không để xảy ra tai nạn về điện; ký hợp đồng mua bán điện với các khách mua buôn và mua lẻ theo quy định; có các loại sổ sách theo dõi hoạt động kinh doanh điện năng; bán điện theo đúng giá quy định của nhà nước; đã thực hiện cung cấp điện tương đối ổn định, an toàn đáp ứng đủ điện năng đảm bảo nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những tồn tại, sai phạm và vi phạm như: Còn có đơn vị chưa đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định tại quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chất lượng điện năng chưa ổn định; Việc thực hiện thông báo thời gian ngừng, giảm cung cấp điện tới khách hàng sử dụng điện không đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp, Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế cho Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp). Hệ thống tiếp địa đường dây hạ thế còn thiếu theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ theo quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 của Bộ Công nghiệp quy định về kỹ thuật lưới điện hạ áp nông thôn. Công tác kiểm tra bảo vệ an toàn công trình lưới điện còn nhiều hạn chế, thiếu sót, còn nhiều điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhưng đến nay chưa được sử lý đã vi phạm quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP và Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực nay là Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 20/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực. Đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực với tổng số tiền là 1.500.000,đồng.

Ngày 13/6/2014 Giám đốc Sở đã ban hành các Kết luận Thanh tra số 244, 245,246,247,248,249,250/KL-SCT về hoạt động điện năm 2014. Trong đó yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, sai phạm và vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.


Thanh tra Sở Công Thương


Các tin đã đưa ngày: