Lãnh đạo Sở

01/12/2016

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Điện thoại: 

Email: huytq@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

a. Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Sở.

b. Trực tiếp chỉ đạo: Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật…

c. Công tác quản lý phát triển điện lực, các dự án điện trên địa bàn tỉnh; Các hoạt động liên quan đến Nghị quyết của HĐND tỉnh.

d. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng (Bộ phận tổ chức cán bộ), Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp và Phòng Quản lý Năng lượng.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao.

 

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Phi

Điện thoại: 

Email:phinn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Thương mại (Thương mại nội địa, Xuất nhập khẩu, Xúc tiến thương mại…); An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương; Hội nhập kinh tế Quốc tế….

 b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại.

c. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

d. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Phúc Yên và Tam Đảo.

đ. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

e. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Quản lý chất lượng các công trình công nghiệp chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình; chương trình nông thôn mới; Phụ trách công tác quân sự; công tác dân quân tự vệ của Sở; Công tác pháp chế, cải cách hành chính, hệ thống chất lượng ISO của Sở…

g. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Văn phòng (trừ bộ phận tổ chức cán bộ); Các hoạt động về công nghệ thông tin; Phát ngôn của Sở.

g. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

h. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường và Yên Lạc.

i. Chủ tịch Hội đồng khoa học của Sở Công thương.

k. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 Phó Giám đốc Nguyễn Viết Sơn 

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các máy thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp; Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; Chương trình tiết kiệm Năng lượng; Phát triển ứng dụng năng lượng mới; Năng lượng tái tạo…

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường và Trung tâm Năng lượng.

c. Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở

d. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

đ. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Sông Lô và Lập Thạch.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: