Sign In

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2025, doanh nghiệp của Vĩnh Phúc có khả năng sản xuất các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; có trên 50 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đạt các tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng  nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa và tham gia sâu được vào thị trường xuất khẩu; có trên 75 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Kế hoạch thực hiện phân công nhiệm vụ và giải pháp cụ thể tới từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để thực hiện nhằm xây dựng các chính sách đặc thù, tạo môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực CNHT, sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, tạo động lực mới đưa nền công nghiệp và kinh tế của tỉnh phát triển.