Sở Công thương: Nỗ lực đạt chỉ tiêu 13 nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Căn cứ chỉ tiêu 13 nội dung cam kết với UBND tỉnh, mới đây, lãnh đạo Sở Công thương đã tổ chức ký cam kết với các phòng chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021.