Nhiều hợp tác xã kinh doanh điện năng còn yếu

04/04/2022

Hiện nay toàn tỉnh có 29 hợp tác xã (HTX) dịch vụ điện quy mô cấp xã đang hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt 9,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 672 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho gần 8.200 thành viên và người lao động thường xuyên với mức thu nhập 3,5-5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù trong quá trình quản lý vận hành, các HTX dịch vụ điện đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng lưới điện phục vụ nhân dân, song vẫn còn nhiều HTX có hiệu quả kinh doanh thấp, chênh lệch giữa giá mua, bán điện chỉ đủ chi trả chi phí cho đội ngũ quản lý vận hành, quản lý; lợi nhuận rất ít không đủ để trích khấu hao để sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới hoặc khắc phục sự cố do thiên tai, bão lũ gây ra.

Việc HTX tự bỏ vốn ra đầu tư mới còn rất hạn chế hoặc không có khả năng đầu tư mới. Đa số các HTX hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, lực lượng lao động kỹ thuật và cán bộ quản lý còn rất hạn chế. Đặc biệt là yếu trong công tác vận hành và xử lý khi xảy ra sự cố; không thu hút được các nguồn lực về con người, vốn đầu tư, công nghệ để đổi mới, phát triển.


Hà Phương

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: