Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác quy hoạch, chuyển đổi số và một số nội dung quan trọng khác

03/11/2021

Chiều 2/11, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, chuyển đổi số và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác quy hoạch, chuyển đổi số và một số nội dung quan trọng khác

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào báo cáo rà soát, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên huyện vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tờ trình điều chỉnh quy hoạch vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030; tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng trụ sở Công an huyện Bình Xuyên.

Cho ý kiến vào các nội dung này, các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh đề nghị tỉnh tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công khai các quy hoạch, có lộ trình, thứ tự ưu tiên triển khai quy hoạch các vùng, liên vùng, hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch phát triển đô thị tại các địa phương, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, các khu tái định cư, khu vực đất đấu giá. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, có các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc chuyển đổi đất rừng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, lập lại quy hoạch phát triển rừng, xác định rõ mốc giới đất rừng, từ đó có giải pháp quản lý bảo vệ đất rừng phù hợp.

Kết luận từng nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện lại báo cáo về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, trong đó tập trung thống kê các đồ án quy hoạch cần loại bỏ cho phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng năm 2020; thống kê những nội dung không thống nhất, thiếu tính hệ thống giữa các quy hoạch, nhất là các quy hoạch thuộc diện tỉnh ủy cho ý kiến và có kiến nghị biện pháp giải quyết đối với sự không thống nhất.

Rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng công trình; thống kê danh mục các đồ án quy hoạch đã đến kỳ rà soát theo quy định nhưng chưa được thực hiện; danh mục các đồ án quy hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Thống kê chi tiết các đồ án đã được điều chỉnh, đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh đó; đánh giá, phân tích chi tiết các ưu, nhược điểm của công tác quy hoạch, từ khâu phê duyệt ban đầu, khâu thực hiện, khâu điều chỉnh và đề xuất các giải pháp khắc phục; hoàn thành báo cáo chậm nhất trong tháng 12/2021 và báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Trước mắt, UBND tỉnh đề xuất xử lý những vấn đề khác biệt giữa kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc vừa được Chính phủ phê duyệt với các định hướng của tỉnh. Lập kế hoạch xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng để có lộ trình giải quyết và tiến hành thanh tra trên diện rộng về công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép trên địa bàn, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án. Sau đó, BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận về nội dung này.

Về Tờ trình điều chỉnh quy hoạch vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại trình tự, thủ tục, nội dung điều chỉnh quy hoạch và chỉ tiến hành điều chỉnh các nội dung thuộc trường hợp được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Cân nhắc các nội dung quy hoạch về sân golf và cần xem xét, đánh giá về nhu cầu, tác động của việc xây dựng sân golf đến đất quốc phòng- an ninh, môi trường.

Đối với tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên huyện vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần soát lại trình tự thủ tục các nội dung điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh các nội dung; lưu ý các dự án lớn, quan trọng như các dự án cấp nước, dự án nghĩa trang tập trung, dự án nhà máy xử lý rác thải.

Về báo cáo rà soát, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu rà soát các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng từ năm 2015 đến nay để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế.

Rà soát, kiểm tra việc thực hiện cho thuê môi trường rừng; công khai bản đồ quy hoạch, bảo tồn và phát triển rừng được duyệt theo quyết định của UBND tỉnh.

Giao UBND tỉnh sớm làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện các thủ tục và đề nghị Bộ cho nhận lại bàn giao diện tích đất rừng quốc gia ở khu vực xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên có đất lâm nghiệp chồng lấn với diện tích quy hoạch vườn Quốc gia Tam Đảo.

Xác định rõ nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trong quy hoạch để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và phát triển rừng bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2015 đến nay.

MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện pháp luật về bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến đất rừng.

BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận về nội dung này để tăng cường công tác lãnh đạo về công tác quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất rừng và phát triển kinh tế rừng.

Cho ý kiến về đề án hỗ trợ kết nối, liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, đây là nội dung nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết về nâng cao thu nhập cho người dân của Vĩnh Phúc. Đồng thời khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu của Vĩnh Phúc phục vụ các doanh nghiệp FDI, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Với báo cáo phân tích chỉ số chuyển đổi số năm 2020 trên địa bàn, BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số trong năm 2021-2022 và các năm tiếp theo.

Xem xét, xây dựng đề án nâng cao chỉ số này, phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc phải nằm trong top 10 cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4. Ban hành chỉ số đánh giá chuyển đổi ở các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các dự án liên quan đến phát triển hạ tầng số, nền tảng số bằng ngân sách tỉnh, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng trung tâm điều hành tỉnh, hệ thống an ninh mạng, trang thiết bị CNTT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và có những chương trình hợp tác cụ thể với các tập đoàn lớn để thuê các ứng dụng dùng chung….

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình liên quan đến lĩnh vực giáo dục và một số nội dung khác.


Quang Nam

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: