Bộ Công Thương ban hành quy định mới về đăng ký, kê khai giá sữa trẻ em

21/09/2017

Ngày 26/6/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/8/2017.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017, Bộ Công Thương sẽ công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá (Trong thời gian nhà nước áp dụng biện pháp Bình ổn giá bằng đăng ký giá), kê khai giá (Ngoài thời gian nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) đối với các thương nhân có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Bộ Công Thương rà soát danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và thông báo điều chỉnh danh sách này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn trừ các thương nhân thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố. Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất,  Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 05/9/2017, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nhà sản xuất, nhập khẩu đăng ký giá bán lẻ khuyến nghị và thông báo kịp thời mức giá bản lẻ này cho hệ thống phân phối.

Cũng theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT giá bán lẻ của nhà kinh doanh phải được niêm yết và không vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký. Mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký là cơ sở để cơ quan tiếp nhận đăng ký giá và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá và công bố cho người tiêu dùng. Nhà sản xuất, phân phối đăng ký giá khuyến nghị phù hợp với địa bàn./.


Kim Dung

Phòng Quản lý thương mại


Các tin đã đưa ngày: