Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

22/08/2016

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 09-KH/ĐUSCT, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 19/8/2016, tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại Vĩnh Phúc, Đảng bộ Sở Công Thương Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở. Đ/c Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Sau khi nghe Đ/c Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"… Đ/c Nguyễn Xuân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh;  Chương trình hành động của Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sau hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết sẽ viết thu hoạch cá nhân, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai nghị quyết; động viên các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.


Mai Tuyết

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại


Các tin đã đưa ngày: