Thông báo số 104/TB-SCT ngày 02/11/2021 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc đính chính thông tin của thí sinh trong danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2021

03/11/2021

Các tin đã đưa ngày: