Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2014

20/08/2014

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 của Sở nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành, phát hiện bất cập trong quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định pháp luật; tổ chức tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Năm 2014, hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào các nội dung: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra tại 10 đơn vị; về hoạt động công nghiệp - TTCN và công tác khuyến công tại 07 đơn vị; về quản lý hoá chất và kỹ thuật an toàn tại 03 đơn vị; về hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG tại 05 đơn vị; về hoạt động điện lực tại 10 đơn vị.                                                             

Đối với công tác thanh tra hành chính, Sở tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị đồng thời kết hợp lồng ghép việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 kèm theo Quyết định số 266/QĐ-SCT ngày 12/12/2013 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc chi tiết xem File đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: