Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc. (07/05/2020)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: