Lịch tiếp công dân tại Sở Công Thương

29/07/2019

Ngày 06/6/2019, Giám đốc Sở Công Thương ký Quyết định số 123/QĐ-SCT ban hành nội quy về việc tiếp công dân. Theo đó, việc tiếp công dân được Sở Công Thương thực hiện tại phòng Tiếp công dân của Sở Công Thương trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu.

Thời gian tiếp công dân, cụ thể như sau:

- Mùa hè:

+ Buổi sáng từ: 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút.

- Mùa đông:

+ Buổi sáng từ: 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều từ: 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp vào ngày tiếp công dân mà cán bộ được phân công tiếp dân đi công tác thì Chánh Thanh tra Sở bố trí cán bộ khác thay thế.

Cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp công dân và công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải thực hiện nghiêm túc nội quy tiếp công dân đã được niêm yết công khai tại cửa phòng tiếp công dân. Trong khi thực hiện, tổ chức, cá nhân có thành tích thì được khen thưởng kịp thời, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 06/6/2019)

 


Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: