Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 (18/10/2017)

9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng theo lĩnh vực quản lý nhà nước của sở; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.

Sở Công Thương tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân. (18/10/2017)

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2016 (11/07/2016)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 và Quyết định số 120/QĐ-SCT ngày 16/5/2016 Về việc thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2016.

Thanh tra Sở Công Thương: Triển khai Kế hoạch kiểm tra về hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công. (30/06/2016)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 và Quyết định số 70/QĐ-SCT ngày 25/3/2016 về việc Kiểm tra hoạt động công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công.

Thanh tra Sở Công thương triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra về hoạt động điện lực năm 2015 (08/04/2016)

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

Tăng cường thanh tra hoạt động, quản lý cụm công nghiệp năm 2014 (22/09/2014)

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SCT ngày 17/6/2014 của Giám đốc Sở Công thương, về việc thanh tra hoạt động, quản lý cụm công nghiệp năm 2014. Từ ngày 27/6/2014 đến ngày 29/7/2014, Đoàn thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 và Công ty Quảng Lợi

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 6 NĂM 2014 VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG (25/08/2014)

Ngày 22/5/2014 Giám đốc Sở Công thương ban hành Quyết định số 145/QĐ-SCT, về việc thanh tra hoạt động Công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công . Theo đó từ ngày 03/6/2014 đến ngày 26/6/2014, Đoàn Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 05 đơn vị: Công ty TNHH MTV Tập đoàn Đông Sơn; Cơ sở sản xuất Hà Quang Trung; Công ty TNHH Thêu ren Trường Sơn; Công ty Cổ phần thương mại - XNK Tùng Mai; Công ty Cổ phần ACCURACY.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC NĂM 2014 (25/08/2014)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 được Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-SCT ngày 12/12/2013 và các Quyết định số: 62,63,64,65,66/QĐ-SCT ngày 26/3/2014, Quyết định số 92,93/QĐ-SCT ngày 07/4/2014 của Giám đốc Sở Công thương về việc thanh tra hoạt động điện lực năm 2014.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ QUY MÔ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV (25/08/2014)

Ngày 21/4/2014 Giám đốc Sở Công thương ban hành các Quyết định số 108,109,110/QĐ-SCT về việc thanh tra hoạt động tư vấn thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 35 KV. Theo đó từ ngày 06/5/2014 đến ngày 13/5/2014, Đoàn Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Yên Minh; Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ ADE.

Bế giảng Khóa 2- lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương năm 2014 (30/07/2014)

Sáng ngày 11/07/2014, tại Chi Cuc QLTT tinh Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương năm 2014 – Khóa 2(K2) cho 41 học viên công tác tại Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: