Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

29/07/2014

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BCT ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Thông tư để áp dụng đối với Hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Cụ thể, thông tư quy định tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 Hợp đồng; trường hợp không sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, bên mua điện chỉ được sử dụng một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực.

Trong Hợp đồng mẫu được ban hành theo Thông tư này, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; khi giá điện thay đổi được cơ quan Nhà nước phê duyệt thì giá mới được áp dụng và các bên không phải ký lại Hợp đồng. Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện để sữa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện thì bên bán điện phải thông báo cho bên mua biết trước ít nhất 05 ngày bằng cách thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, bên bán điện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên mua điện không sử dụng điện quá 06 tháng liên tục mà không thông báo trước cho bên bán.

Bên mua điện sẽ bị áp dụng các biện pháp phạt vi phạm nếu sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong Hợp đồng; chậm trả tiền điện theo quy định mà không có lý do chính đáng; khi giảm số hộ dùng chung mà không thông báo cho bên bán,v.v…

Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bên bán điện có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch và áp dụng mẫu hợp đồng ban hành kèm theo thông tư này đối với các hợp đồng ký kết kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2014. Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hết hiệu lực từ ngày thông tư này có hiệu lực./.Các tin đã đưa ngày: