Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

03/12/2015

Ngày 27/10/2015 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương, Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, với một số nội dung cơ bản sau:

1. Bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư

          Đối với một số lĩnh vực đặc thù Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư cụ thể:

          - Các dự án có hoạt động khai thác nước mặt, nước dưới đất phải xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước theo quy định về quản lý tài nguyên nước.

          - Các dự án ngành Công thương có hoạt động xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận, Thông tư số 35/BCT về quy chế bảo vệ môi trường ngành Công thương quy định  phải lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định về quản lý tài nguyên nước, trừ trường hợp xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và có thỏa thuận xử lý nước thải.

          - Bảo vệ môi trường ngành Công thương đối với dự án xây dựng nhà máy thủy điện có hồ chứa nước thuộc ngành Công Thương, trước khi thực hiện tích nước chủ dự án phải lập kế hoạch thu dọn vệ sinh lòng hồ trình cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM để kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản.

          - Đối với các dự án khai thác khoáng sản ngành Công Thương: Xây dựng kế hoạch và thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

2. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

          Thông tư số 35/2015/BCT cung quy định về ưng phó sự cố môi trường cụ thể:

          - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương thực hiện bảo vệ môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch, phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường.

          - Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương có trách nhiệm báo cáo trực tiếp về sự cố môi trường và biện pháp khắc phục tới cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Công Thương tại địa phương xảy ra sự cố và đơn vị chủ quản cấp trên.

3. Kiểm tra và báo cáo công tác môi trường ngành Công thương

          Việc kiểm tra và báo cáo công tác môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BCT đã được quy định cụ thể:

          - Báo cáo công tác môi trường được thực hiện định kỳ 01 (một) lần/năm;

          - Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo công tác môi trường theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BCT.

          - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 35/2015/TT-BCT có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương trước ngày 31/3 năm tiếp theo của năm báo cáo theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BCT.

          Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc bảo vệ môi trường trong lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;  trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong công tác BVMT ngành Công Thương./.


Đào Công

Phòng Quản lý Công nghiệp


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: