Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014.

08/07/2014

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014.

Dự kiến 6 tháng đầu năm, Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hàng hoá tăng 3,75% so với cùng kỳ trong đó: Nhà nước tăng 8,04%; Ngoài quốc doanh tăng 3,77%; Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 3,68%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 tăng 1,16%, trong đó nhà nước tăng 2,38%; ngoài quốc doanh tăng 1,06%; đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,15%.

Chia theo ngành kinh tế các ngành tăng lần lượt: theo giá hàng hoá: Công nghiệp khai khoáng giảm 7,63% cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,70% cùng kỳ; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 12,35% cùng kỳ; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3,55% so cùng kỳ. Theo giá so sánh năm 2010: Công nghiệp khai khoáng giảm 9,31% cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,15% cùng kỳ; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,22% cùng kỳ; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 2,64% so cùng kỳ

Chỉ số hàng tồn kho đến tháng 5 toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,94% so với cùng thời điểm năm 2013. Ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng thời điểm là ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 108,15%; một số ngành có chỉ số tồn kho thấp hoặc giảm là sản xuất chế biến thực phẩm giảm 84,95%, dệt giảm 29,60%; sản xuất sản phẩm từ khoáng, phi kim loại tăng 7,22%, sản xuất trang phục tăng 9,71%, sản xuất xe có động cơ tăng 10,47%./.


Kim Chung - Phòng Quản lý công nghiệp


Các tin đã đưa ngày: