Bộ Công Thương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014

30/07/2014

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây, ngày 24/7/2014, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6987/BCT-PC hướng dẫn tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014.

Theo đó, mục đích của đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyển biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến cần được tổ chức sâu rộng, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, trên cơ sở đó khẳng định rõ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

Bộ cũng  yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh về biển, đảo của Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển của Bộ Công Thương được thực hiện đến ngày 15 tháng 10 năm 2014.Các tin đã đưa ngày: