Việc thực hiện quy định của luật đấu thầu tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

18/08/2014

        Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và thống nhất chính sách đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước; tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đấu thầu. 

          Nghị định 63/2014/NĐ-CP gồm 15 Chương, 130 Điều quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 của Luật đấu thầu. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí quy định tại Khoản 4, Điều 1 của Luật đấu thầu áp dụng đối với dự án đầu tư phát triển quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 1 của Luật đấu thầu, trừ việc lựa chọn nhà thầu liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí. Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

Cạnh tranh trong đấu thầu, để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Nghị định quy định Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

 Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn. Nghị định cũng quy định rõ nôi dung về ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế, đấu thầu trong nước, hàng hóa trong nước tại các Điều 4, 5 và 6.

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Nghị định quy định chi tiết ức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; Chi phí đánh giá hồ sơ; hi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, Nghị định hướng dẫn rất cụ thể quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn.

Hình thức đấu thầu, chỉ định đối với các gói thầu:

- Đấu thầu: Hình thức đấu thầu gồm rộng rãi và hạn chế, trường hợp thực hiện hạn chế khi có 3 nhà thầu tham gia và được phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu. Giá trị đấu thầu cụ thể như sau:

+ Gói thầu xây lắp, hỗn hợp, cung cấp thiết bị vật tư, hàng hoá,…không thuộc đối tượng đặc biệt theo quy định của Pháp Luật có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

+ Gói thầu có giá trị tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

- Chỉ định thầu: gói thấu có giá trị dưới 500 triệu đồng ( gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công); gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp, vật tư y tế, mua thuốc, sản phẩm công; gói thầu mua sắm chi thường xuyên dưới 100 triệu đồng. Nội dung thực hiện quy trình theo điều 55, 56 của Nghị định này.

- Chào hàng cạnh tranh:theo quy trình thông thường đối với gói thầu có trong hạn mức có giá trị dưới 5 tỷ đồng; theo quy trình rút gọn đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản: có mức giá trị dưới 500 triệu đồng;gọi thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế và bản vẽ thi công được phê duyệt, giá trị dưới 1 tỷ đồng; gói thầu mua săm thường xuyên dưới 200 triệu đồng.

Lựa chọn nhà thầu qua mạng, Nghị định quy định việc lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu.Việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thực hiện theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định

Điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia đấu thầu; Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;Tốt nghiệp đại học trở lên; Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ;Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng tám năm 2014. Cụ thể chi tiết xem file đính kèm.


Nguyễn Bình Khiêm

Phòng Kế hoạch và Đầu tư


Các tin đã đưa ngày:

Hội nghị tập huấn công tác Khuyến công năm 2014

23/07/2014

Hội nghị tập huấn công tác Khuyến công năm 2014

       Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công cho các cán bộ khuyến công cấp xã, phường, thị trấn, các cán bộ phụ trách khuyến công tại Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các Huyện Thành, Thị.

       Tại buổi tập huấn, các khuyến công viên cơ sở được nghe Trung tâm Khuyến công giới thiệu một số vấn đề chính sách về phát triển Công nghiệp và TTCN trên địa bàn tỉnh; phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nội dung hoạt động khuyến công của Trung ương và địa phương, công tác xây dựng và triển khai, quản lý các Đề án Khuyến công; hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị; hướng dẫn công tác tổng hợp báo cáo khuyến công và các thủ tục hồ sơ liên quan đến đào tạo nghề.

        Thông qua hội nghị, giúp cán bộ làm công tác khuyến công tại các xã, phường, thị trấn và các cán bộ Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các Huyện Thành, Thị có cơ hội cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất một số vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công, cũng như nghiên cứu sâu thêm về các chính sách khuyến công và tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: