Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

28/09/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2016 ước đạt 1,278,829 triệu USD tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 12,3% và đạt 67,3% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 41,903 triệu USD tăng 19,9 % so với cùng kỳ năm 2015. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,235,926 triệu USD tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 09 năm 2016 lượng hàng xuất khẩu tăng nhỉnh hơn so với tháng đầu năm 2016 nên tổng kim ngạch tăng cao. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 12,3% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2016 ước đạt 1,868,494 triệu USD tăng 9.5% so với cùng kỳ năm 2015. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 130,342 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,738,152 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 23,375 triệu USD chiếm 1,25%  tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 730,252 triệu USD chiếm 39,1% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 1,114,867 triệu USD chiếm 59.6% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 93% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế.


Các tin đã đưa ngày: