Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

30/03/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng năm 2016 ước đạt 352,906 triệu USD tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 1,6% và đạt 18,6% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 12,723 triệu USD chiếm 77,2% so với cùng kỳ năm 2015. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 340,183 triệu USD tăng 2.8% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 3 năm 2016 lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng đều như những tháng cuối năm 2015. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 1,6% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng năm 2016 ước đạt 473.815 triệu USD bằng 92.7% so với cùng kỳ năm 2015. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 27,657 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 446,158 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 31,514 triệu USD chiếm 6,65% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 82,326 triệu USD chiếm 17,38% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 205,845 triệu USD chiếm 43,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế.


Các tin đã đưa ngày: