Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

25/01/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 01 năm 2016 ước đạt 140,747 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2015 tăng 9,4% và đạt 7.4% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 4,962 triệu USD bằng 39.1% so với cùng kỳ năm 2015. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 135,785 triệu USD tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 01 năm 2016 lượng hàng xuất khẩu tăng nhỉnh hơn so với tháng đầu năm 2015 nên tổng kim ngạch tăng cao. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 9,4% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 01 năm 2016 ước đạt 189,725 triệu USD tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 9,485 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 180,240 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 7,684 triệu USD chiếm 4,05% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 55,4 triệu USD chiếm  29,2% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 115,723 triệu USD chiếm 61% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94.7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: