Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 12 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

25/12/2015

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 12 năm 2015 ước đạt 158,878 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 10,2% và đạt 81.4% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 5,281 triệu USD bằng 47% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 153,596 triệu USD tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 12 năm 2015 lượng hàng xuất khẩu tăng nhỉnh hơn so với tháng đầu năm 2015 nên tổng kim ngạch tăng cao. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 10,2% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 12 năm 2015 ước đạt 210,413 triệu USD tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 8,972 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 201,441 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 9,623 triệu USD chiếm 4,57% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 59,857 triệu USD chiếm  28,5% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 132,856 triệu USD chiếm 63.14% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94.7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: