Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

21/09/2015

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu 09 tháng năm 2015 ước đạt 1,138,346 triệu USD tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 12,3% và đạt 58,2% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 36,033 triệu USD bằng 46% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,102,313 triệu USD tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 09 năm 2015 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 12,3% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu 09 tháng năm 2015 ước đạt 1,706,70 triệu USD tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2014. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 124,696 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,582,005 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 100,956 triệu USD chiếm 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 683,968 triệu USD chiếm 40,7% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 921,777 triệu USD chiếm 54% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 92,69% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: