Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/01/2015

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1 năm 2015 ước đạt 130,385 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 37,5% và đạt 6,7% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 13,227 triệu USD tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 117,158 triệu USD tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 1 năm 2015 lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng đều như những tháng cuối năm 2014 nên tổng kim ngạch tăng cao. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 37,5% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 1 năm 2015 ước đạt 177,936 triệu USD tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 13,575 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 164,361 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 21,918 triệu USD chiếm 12,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 48 triệu USD chiếm 26,9% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 108,018 triệu USD chiếm 60,7% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 92,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu & HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: