ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 9 THÁNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

23/09/2014

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2014 ước đạt 1,014,873 triệu USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2013, ước đạt 87,9% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu tháng 9 ước đạt 131,387 triệu USD tăng 2,74% so với tháng 8 năm 2014.

Nhìn chung c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu th¸ng 09 trªn ®Þa bµn tØnh ®Òu t¨ng so víi cùng kỳ năm 2013, so với kế hoạch năm và so với th¸ng 08 n¨m 2014.

Mặt hàng Giày dép tăng cao ước đạt 17,730 triệu USD tăng 57% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 104,3% kế hoạch năm. Hàng đệm ghế ô tô ước đạt 29,201 triệu USD tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 74,7% kế hoạch năm; Phụ tùng ô tô ước đạt 31,241 triệu USD tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 72,7% kế hoạch năm; Hàng linh kiện điện tử tăng mạnh ước đạt 375,853 triệu USD tăng 88,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 96,4% kế hoạch năm; Chè các loại ước đạt 33,536 triệu USD tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 78% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 157,732 triệu USD tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 75,8% kế hoạch năm. Xe máy, Linh kiện và phụ tùng xe máy ước đạt 245,586 triệu USD tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 92,7% kế hoạch năm. Cơ khí ước đạt 48,987 triệu USD tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 78,3% kế hoạch năm.

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2014 ước đạt 1,417,989 triệu USD tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: kinh tế trong nước ước đạt 73,375 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,344,611 triệu USD.

Nhập khẩu tháng 9 năm 2014 ước đạt 177,461 triệu USD tăng 2% so với nhập khẩu tháng 8 năm 2014.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ 9 tháng năm 2014 ước đạt 182,888 triệu USD chiếm 12,89% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 605 triệu USD chiếm 42,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 630,101 triệu USD chiếm 44,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; máy móc thiết bị tạo TSCĐ và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu./.


Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: