TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

24/09/2021

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm 03 Chương, 23 Điều và 08 Phụ lục đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định bốn nội dung phối hợp cơ bản gồm: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao  nhận thức cộng đồng các quy định pháp luật về hóa chất; Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động hóa chất; Tổ chức kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động hóa chất, xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát hoạt động lưu thông hóa chất; Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Việc Quy chế được ban hành sẽ góp phần khắc phục hạn chế, bất cập, đồng thời nâng cao hiệu lực pháp lý, phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

 


Đào Tiến Công

Phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

26/08/2014

Ngày 01 tháng 8 năm 2014 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký Quyết định số 1288/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Theo đó, phạm vi chương trình gồm các nội dung được qui định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 45/2012 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là: Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất, dịch vụ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

Mục tiêu của chương trình là huy động các nguồn lực trong và ngoài nước thamgia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, các dịch vụ khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2015, Chương trình khuyến công quốc gia phấn đấu đào tạo cho khoảng 40.000 lao động tại các cơ sở CNNT; hỗ trợ khoảng 4.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng 40 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng thiết bị máy móc công nghiệp cho 250 cơ sở…Đồng thời, nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp cho các tổ chức dịch vụ công. Xây dựng quy trình, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công…

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình khuyến công quốc gia phấn đấu đào tạo khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 160 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cho 600 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 1.400 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải chung cho 120 cụm công nghiệp…

Để thực hiện được chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 Bộ Công thương dự kiến chi 1.212 tỷ đồng, đây là kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương dành cho các hoạt động khuyến công.

Quyết định cũng đưa ra những nội dung cụ thể của chương trình đó là đào tạo nghề, truyền nghề; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; cung cấp thông tin tuyên truyền; Tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT lập dự án đầu tư, quản lý, marketing, tư vấn hướng dẫn các tổ chức cá nhân tiếp cận với các chính sách ưu đãi về đầu tư, đất đai, khoa học công nghệ và tài chính - tín dụng…; Hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác khuyến công và thực hiện hóa hợp tác quốc tế về khuyến công; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công….

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công, lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn./.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: