Quản lý các hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/08/2014

Thực hiện Luật Hóa chất số 06/2007/QHXII ngày 21/11/2007 của Quốc hội, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất; và các Thông tư của Bộ Công Thương: số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất; số 18/1011/TT-BCT ngày 21/4/2011 bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương; số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất; số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 quy định về khai báo hóa chất; số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Là cơ quan quản lý chuyên ngành về hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xác định rõ 02 (hai) chức năng chính là: hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có hoạt động hóa chất thực hiện theo quy định của pháp luật tại các văn bản nêu trên. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện sau đó kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện kỹ thuật an toàn (KTAT) hóa chất trong các hoạt động hóa chất.

Theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 thì nội dung huấn luyện KTAT hóa chất do Bộ Công Thương quy định cụ thể. Nhưng từ khi có Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, Bộ Công Thương chưa có quy định để các địa phương triển khai nội dung này.

Song, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã chủ động báo cáo và gửi tài liệu đến Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương. Bộ Công Thương đã đánh giá cao về nội dung tài liệu hướng dẫn huấn luyện KTAT hóa chất do Sở Công Thương chuẩn bị và cử cán bộ phối hợp thực hiện huấn luyện KTAT hóa chất. Cụ thể: năm 2012 Sở Công Thương đã tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện KTAT hóa chất cho 44 học viên; năm 2013 là 58 học viên.

Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên thực hiện việc huấn luyện KTAT hóa chất cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Kế hoạch năm 2015, Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về các hoạt động hóa chất của các doanh nghiệp và xử lý theo quy định tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp./.


Nguyễn Đại Dũng

Phòng Kỹ thuật Công nghệ và Môi trường công nghiệp


Các tin đã đưa ngày:

Bản tin không tồn tại

Các tin đã đưa ngày: