Các phòng ban thuộc Sở

19/05/2016

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ:

1. VĂN PHÒNG SỞ
Điện thoại: 0211.3844803

Chánh Văn phòng: Ngô Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Duyên

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Thu Hiền

2. PHÒNG THANH TRA

Điện thoại: 0211.3844.801  

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh Thanh tra: Trần Xuân Hải

3. PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
Điện thoại: 0211.3844.800

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Phạm Văn Tuyến

Phó Trưởng phòng: Phan Anh Thông

4. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Điện thoại:0211.3862473 

Trưởng phòng: Đỗ Như Hoàn

5. PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3841.031   

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Tùng

6. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Điện thoại: 0211.3845401

Trưởng phòng: Lê Thị Tâm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Nam

 7. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
Điện thoại: 0211.3840069

Trưởng phòng: Triệu Văn Chúc

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Vĩnh Hà

8. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 0211.3860476 

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Huệ

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ: 

1. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điện thoại: 0211.3843456

Giám đốc: Nguyễn Văn Chính

Phó Giám đốc: Tạ Thị Thu Hiền

2. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Điện thoại: 0211.3847134

Giám đốc: Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Định

3. TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG

Điện thoại:0211.3696.787

Giám đốc: Nguyễn Văn Lương

Phó Giám đốc: Phạm Quang VănCác tin đã đưa ngày: