Các phòng ban thuộc Sở

19/05/2016

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ:

1. VĂN PHÒNG SỞ
Điện thoại: 0211.3844803

Chánh Văn phòng Sở: Nguyễn Xuân Bình

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Duyên

2.  THANH TRA SỞ

Điện thoại: 0211.3844.801  

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh Thanh tra: Ngô Văn Minh

Phó Chánh Thanh tra: Trần Xuân Hải

3. PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
Điện thoại: 0211.3844.800

Trưởng phòng: Phạm Văn Tuyến

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu Hiền

4. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Điện thoại:0211.3862473 

Trưởng phòng: Đỗ Như Hoàn

Phó Trưởng phòng: Lê Khắc Phúc

Phó Trưởng phòng: Vũ Vĩnh Hà

6. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT

Điện thoại: 0211.3845401

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quang Tùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Nam

 7. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 0211.3840069

Trưởng phòng : Phan Anh Thông

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Vĩnh Hà

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Huệ

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ: 

1. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG
Điện thoại: 0211.3843456

Giám đốc: Nguyễn Văn Chính

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Định

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lương

Phó Giám đốc: Phạm Quang VănCác tin đã đưa ngày: