Lãnh đạo Sở

01/12/2016

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

Giám đốc: Trần Văn Tiến

Điện thoại: 0913.312.918

Email: tientv@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

1. Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Sở;

2. Trực tiếp chỉ đạo: Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật. 

Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực Thương mại; Ban chỉ đạo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Về công nghiệp thực phẩm và đồ uống; Công nghệ thông tin và Xúc tiến thương mại; Công tác pháp chế; Cải cách hành chính;

3. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Thương mại; Văn Phòng Sở (Hành chính quản trị, an ninh trật tự); Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại.

4.Thành viên ban chỉ đạo 389 của tỉnh; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ; Phát ngôn của sở khi làm việc với các cơ quan báo chí; Được Giám đốc sở ủy quyền chủ tài khoản cơ quan và điều hành công việc của Sở khi Giám đốc đi công tác vắng.

5. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn huyện Bình Xuyên, Thành phố Phúc Yên.

6. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng (Bộ phận tổ chức cán bộ), Thanh tra, Phòng Kế hoạch, tài chính, tổng hợp.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao.

 

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Phi

Điện thoại: 

Email:phinn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chương trình tiết kiệm năng lượng và dự án điện trên địa bàn tỉnh.

2. Trực tiếp chỉ đạo; Phòng Quản lý Năng lượng; Phòng quản lý Đầu tư và Hợp tác Quốc tế; phụ trách sàn giao dịch Điện tử; Hệ thống chất lượng ISO của sở; Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc.

3. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và huyện Lập Thạch. 

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Phương

 

Điện thoại: (0211) 3716.258

Email: phuongnx@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy thiết bị công nghệ có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; khoa học kỹ thuật; Phụ trách công tác quân sự, công tác dân vận, công tác dân quân tự vệ của Sở.

2. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:  Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; Phòng Quản lý Công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

3. Theo dõi hoạt động công thương trên địa bàn các huyện Tam Dương Tam Đảo và huyện Sông Lô.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

5.Chủ tịch hội đồng khoa học của Sở Công Thương.

 Các tin đã đưa ngày: