Lãnh đạo Sở

01/12/2016

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Điện thoại: 

Email: huytq@vinhphuc.gov.vn

1. Là người đứng đầu Sở, phụ trách chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở. Trực tiếp xử lý các văn bản đến của Sở;

2.Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành: Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc các lĩnh vực của ngành công thương; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành; công tác tài chính chung của Sở; công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý, phát triển cụm công nghiệp; các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư; công tác thẩm định các công trình chuyên ngành công nghiệp; tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư thuộc trách nhiệm phối hợp của Sở;

3. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

4. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Sở: Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan; công tác  phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

5. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

 

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Phi

Điện thoại: 

Email:phinn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành:

- Thương mại (thương mại nội địa; xuất nhập khẩu; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế - quốc tế);

- Công nghiệp thực phẩm và chế biến khác; an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Chấp thuận đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách thuộc trách nhiệm quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công theo quy định;

- Các Chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan trong lĩnh vực được phân công.

2. Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Sở: Hành chính, quản trị cơ quan; được uỷ quyền chủ tài khoản của cơ quan; hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở; quy chế dân chủ ở cơ quan; là người phát ngôn, cung cấp thông tin, trả lời báo chí những nội dung thuộc phạm vi của Sở.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Thương mại và Hợp tác quốc tế; Văn phòng và lĩnh vực hoạt động thương mại của Trung tâm Phát triển Công thương;

4.Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

5.. Theo dõi, phối hợp hoạt động công thương trên địa bàn các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Tam Đảo và Phúc Yên;

6.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

 

 Phó Giám đốc Nguyễn Viết Sơn 

Điện thoại: 0913.284.156

Email: sonnv@vinhphuc.gov.vn

1. Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành:

- Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các máy thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp; sản xuất và tiêu dùng bền vững;

- Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;

- Quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;

- Năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

- Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc phạm vi của Sở;

- Chấp thuận đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách thuộc trách nhiệm quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công theo quy định;

- Các Chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan trong lĩnh vực được phân công.

2.. Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo một số hoạt động của Sở: Công tác quân sự, dân quân tự vệ; Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy;

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Năng lượng; lĩnh vực hoạt động năng lượng của Trung tâm Phát triển công thương;

4. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

5. Theo dõi, phối hợp hoạt động công thương trên địa bàn thành phố, các huyện: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc;

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

 Phó Giám đốc Hoàng Xuân Phú 

Điện thoại: 0913.284.653

Email: phuhx@vinhphuc.gov.vn

1. Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành:

- Về công nghiệp cơ khí, luyện kim; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng; khuyến công; phát triển tiểu thủ công nghiệp;

- Công tác tổng hợp, kế hoạch chung của Sở;

- Chấp thuận đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách thuộc trách nhiệm quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công theo quy định;

- Các Chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan trong lĩnh vực được phân công.

2.Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Sở: Ứng dụng công nghệ thông tin; công tác văn thư, lưu trữ; công tác pháp chế, cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; hệ thống chất lượng ISO của Sở;

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính ‑ Tổng hợp; Phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật; lĩnh vực hoạt động khuyến công của Trung tâm Phát triển Công thương;

4.. Theo dõi, phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Sở;

5. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

6.. Theo dõi, phối hợp hoạt động công thương trên địa bàn thành phố, các huyện: Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô;

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: