Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra hoạt động điện lực tại Điện lực Yên Lạc và Điện lực Vĩnh Tường

Ngày 10 và 11/9/2019, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Yên Lạc và Điện lực Vĩnh Tường